Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 21 februari 2022

AKKOORD MET VOORWAARDEN

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (“u”) en Pornhubsave (“Bedrijf”, “wij”, “ons” of “onze”), met betrekking tot uw toegang naar en gebruik van de https://xxxsave.net/ website, evenals elke andere mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie die daarmee verband houdt, gelinkt of anderszins daarmee verbonden is (gezamenlijk de “Site”). U gaat ermee akkoord dat u, door de Site te bezoeken, al deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat gebonden te zijn. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STOPPEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door middel van verwijzing hierin opgenomen. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen aan deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de datum 'Laatst bijgewerkt' van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gesteld van en aanvaard te zijn door de wijzigingen in eventuele herziene Gebruiksvoorwaarden door uw voortgezette gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst.

De informatie op de Site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land. . Dienovereenkomstig doen de personen die ervoor kiezen om vanaf andere locaties toegang te krijgen tot de Site dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

De Site is niet afgestemd op branchespecifieke regelgeving (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), enz.), dus als uw interacties aan dergelijke wetten zouden worden onderworpen, mag u dat niet doen. gebruik deze site. U mag de site niet gebruiken op een manier die in strijd zou zijn met de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

De site is bedoeld voor gebruikers die minstens 18 jaar oud zijn. Personen jonger dan 18 jaar mogen de Site niet gebruiken of zich daarvoor registreren.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom en zijn alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (gezamenlijk de “Inhoud”) en de handelsmerken, service merken en logo's die daarin zijn opgenomen (de “Merken”) zijn eigendom van of worden beheerd door ons of zijn aan ons in licentie gegeven, en worden beschermd door auteursrecht- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Verenigde Staten, internationale auteursrechtwetten, en internationale verdragen. De inhoud en de merken worden uitsluitend ter informatie en voor persoonlijk gebruik op de site aangeboden “AS IS”. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen enkele Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, wordt u een beperkte licentie verleend voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van enig deel van de Inhoud waartoe u op de juiste manier toegang hebt gekregen, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend op en op de Site, de Inhoud en de Merken.

GEBRUIKERSVERTEGENWOORDIGINGEN

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (1) alle registratie-informatie die u indient waar, nauwkeurig, actueel en volledig zal zijn; (2) u zult de nauwkeurigheid van dergelijke informatie handhaven en dergelijke registratie-informatie onmiddellijk bijwerken indien nodig; (3) u beschikt over de rechtsbevoegdheid en u stemt ermee in deze Gebruiksvoorwaarden na te leven; (4) u bent niet minderjarig in het rechtsgebied waar u woont; (5) u krijgt geen toegang tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (6) u zult de Site niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (7) uw gebruik van de Site geen toepasselijke wet- of regelgeving schendt.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig ​​of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.

GEBRUIKERSREGISTRATIE

Het kan zijn dat u zich moet registreren bij de Site. U gaat ermee akkoord uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om een ​​gebruikersnaam die u selecteert te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als we, naar eigen goeddunken, vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins aanstootgevend is.

VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Site niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De Site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Site gaat u ermee akkoord om niet:

 • Ons en andere gebruikers bedriegen, bedriegen of misleiden, vooral bij elke poging om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
 • Het omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren van beveiligingsgerelateerde functies van de Site, inclusief functies die het gebruik of kopiëren van enige Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Site en/of de Inhoud die daarin is opgenomen.
 • Naar onze mening ons en/of de Site in diskrediet brengen, aantasten of anderszins schade toebrengen.
 • Gebruik alle informatie verkregen van de Site om een ​​andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of schade toe te brengen.
 • Oneigenlijk gebruik maken van onze ondersteunende diensten of valse meldingen doen van misbruik of wangedrag.
 • Gebruik de Site op een manier die niet strookt met toepasselijke wet- of regelgeving.
 • Gebruik de site om te adverteren of om goederen en diensten aan te bieden.
 • Het uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) van virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal, inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spam (het voortdurend plaatsen van repetitieve tekst), waardoor het ononderbroken gebruik en genot van de Site door een partij wordt verstoord of het gebruik, de kenmerken, functies, werking of onderhoud van de Site wijzigt, schaadt, verstoort, wijzigt of verstoort.
 • Zich bezighouden met geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 • Verwijder de kennisgeving van auteursrecht of andere eigendomsrechten van alle inhoud.
 • Probeer u voor te doen als een andere gebruiker of persoon of gebruik de gebruikersnaam van een andere gebruiker.
 • Materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten (“gifs”), 1×1 pixels, webbugs, cookies , of andere soortgelijke apparaten (ook wel “spyware” of “passieve verzamelmechanismen” of “pcms” genoemd).
 • De Site of de netwerken of diensten die met de Site verbonden zijn, verstoren, verstoren of onnodig belasten.
 • Het lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen van een van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het verstrekken van enig deel van de Site aan u.
 • Probeer alle maatregelen van de Site te omzeilen die bedoeld zijn om de toegang tot de Site of enig deel van de Site te voorkomen of te beperken.
 • Kopieer of pas de software van de site aan, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 • Het ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van de software die de Site omvat of er op enigerlei wijze deel van uitmaakt.
 • Tenzij dit het resultaat is van standaard zoekmachine- of internetbrowsergebruik, mag u elk geautomatiseerd systeem gebruiken, starten, ontwikkelen of distribueren, inclusief maar niet beperkt tot elke spider, robot, cheat-hulpprogramma, scraper of offline reader die toegang krijgt tot de Site, of het gebruiken of starten van ongeautoriseerde scripts of andere software.
 • Maak gebruik van een aankoopmakelaar of aankoopmakelaar om aankopen te doen op de Site.
 • Geen ongeoorloofd gebruik maken van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen met als doel het verzenden van ongevraagde e-mail, of het aanmaken van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
 • Gebruik de Site als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of gebruik de Site en/of de Inhoud anderszins voor inkomstengenererende inspanningen of commerciële ondernemingen.

DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De site biedt gebruikers niet de mogelijkheid inhoud in te dienen of te plaatsen. We kunnen u de mogelijkheid bieden om inhoud en materialen naar ons of op de Site te creëren, in te dienen, te posten, weer te geven, over te dragen, uit te voeren, te publiceren, te distribueren of uit te zenden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's , afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen"). Bijdragen kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de site en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle bijdragen die u verzendt, worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van de site. Wanneer u Bijdragen creëert of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarbij dat:

 • De creatie, distributie, verzending, openbare vertoning of uitvoering, en het openen, downloaden of kopiëren van uw bijdragen vormen geen inbreuk op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, patent, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van een derde partij.
 • U bent de maker en eigenaar van of beschikt over de noodzakelijke licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en machtigingen om ons, de Site en andere gebruikers van de Site te gebruiken en te autoriseren om uw Bijdragen te gebruiken op elke manier die door de Site wordt overwogen en deze Gebruiksvoorwaarden.
 • U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of beeltenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op elke manier die wordt overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
 • Uw bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.
 • Uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van uitnodiging.
 • Uw bijdragen zijn niet obsceen, obsceen, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins aanstootgevend (zoals door ons bepaald).
 • Uw bijdragen zijn niet bedoeld om iemand belachelijk te maken, te bespotten, in diskrediet te brengen, te intimideren of te misbruiken.
 • Uw bijdragen worden niet gebruikt om iemand anders lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische zin van deze termen) en om geweld tegen een specifieke persoon of klasse van mensen te bevorderen.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet, regelgeving of regel.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met de privacy- of publiciteitsrechten van derden.
 • Uw bijdragen bevatten geen materiaal waarin om persoonlijke informatie wordt gevraagd van iemand onder de 18 jaar of waarin mensen onder de 18 jaar op een seksuele of gewelddadige manier worden uitgebuit.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot kinderpornografie, of zijn anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen.
 • Uw bijdragen bevatten geen aanstootgevende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of fysieke handicap.
 • Uw bijdragen zijn op geen enkele wijze in strijd met, of linken naar materiaal dat in strijd is met, enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Elk gebruik van de Site dat in strijd is met het voorgaande is in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en kan onder andere resulteren in de beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site te gebruiken.

BIJDRAGELICENTIE

U en de Site komen overeen dat wij alle informatie en persoonlijke gegevens die u verstrekt, kunnen openen, opslaan, verwerken en gebruiken volgens de voorwaarden van het Privacybeleid en uw keuzes (inclusief instellingen).

Door suggesties of andere feedback met betrekking tot de Site in te dienen, gaat u ermee akkoord dat we dergelijke feedback voor welk doel dan ook kunnen gebruiken en delen zonder compensatie aan u.

Wij claimen geen enkel eigendom over uw Bijdragen. U behoudt de volledige eigendom van al uw Bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of verklaringen in uw bijdragen die u op enig gebied op de site levert. U bent als enige verantwoordelijk voor uw bijdragen aan de site en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons te ontslaan van alle verantwoordelijkheid en af ​​te zien van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw bijdragen.

INDIENINGEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site ("Inzendingen") die u aan ons verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en ons enige eigendom zullen worden. Wij bezitten de exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze Inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke Inzendingen, en u garandeert hierbij dat dergelijke Inzendingen origineel van u zijn of dat u het recht hebt om dergelijke Inzendingen in te dienen. U gaat ermee akkoord dat er geen verhaal tegen ons mogelijk is voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht op uw Inzendingen.

WEBSITE EN INHOUD VAN DERDEN

De site kan links bevatten (of u kunt via de site worden doorgestuurd) naar andere websites ("websites van derden"), evenals artikelen, foto's, tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, applicaties , software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ("Inhoud van derden"). Dergelijke websites van derden en inhoud van derden worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden waartoe via de site toegang wordt verkregen, of voor enige inhoud van derden die wordt geplaatst. op, beschikbaar via of geïnstalleerd vanaf de Site, inclusief de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of vervat in de Websites van Derden of de Inhoud van Derden. Het opnemen van, linken naar of toestaan ​​van het gebruik of de installatie van websites van derden of inhoud van derden impliceert geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons. Als u besluit de site te verlaten en toegang te krijgen tot websites van derden of om inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en het toepasselijke beleid, inclusief privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, door te nemen van elke website waarnaar u vanaf de Site navigeert of met betrekking tot applicaties die u gebruikt of installeert vanaf de Site. Alle aankopen die u doet via websites van derden zullen plaatsvinden via andere websites en van andere bedrijven, en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend plaatsvinden tussen u en de betreffende derde partij. U stemt ermee in en erkent dat wij de producten of diensten die op websites van derden worden aangeboden niet onderschrijven en dat u ons zult vrijwaren van eventuele schade veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien zult u ons vrijwaren van eventuele verliezen die u lijdt of schade die u wordt berokkend in verband met of op enigerlei wijze voortvloeiend uit inhoud van derden of enig contact met websites van derden.

ADVERTEERDERS

We staan ​​adverteerders toe hun advertenties en andere informatie in bepaalde delen van de site weer te geven, zoals zijbalkadvertenties of banneradvertenties. Als u een adverteerder bent, neemt u de volledige verantwoordelijkheid op zich voor alle advertenties die u op de Site plaatst en voor alle diensten die op de Site worden aangeboden of voor producten die via die advertenties worden verkocht. Verder garandeert en verklaart u als adverteerder dat u over alle rechten en bevoegdheden beschikt om advertenties op de Site te plaatsen, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, publiciteitsrechten en contractuele rechten. Wij bieden eenvoudigweg de ruimte om dergelijke advertenties te plaatsen en we hebben geen andere relatie met adverteerders.

SITE BEHEER

Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de Site te controleren op schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze Gebruiksvoorwaarden schendt, inclusief maar niet beperkt tot het melden van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking uw Bijdragen of een deel daarvan weigeren, de toegang daartoe beperken, de beschikbaarheid ervan beperken of deze uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar); (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, van de Site verwijderen of anderszins uitschakelen; en (5) de Site anderszins beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de Site te vergemakkelijken.

PRIVACYBELEID

Wij vinden gegevensprivacy en -beveiliging belangrijk. Bekijk ons ​​privacybeleid: https://xxxsave.net/privacy-policy/ . Door de Site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat de site wordt gehost in het Verenigd Koninkrijk. Als u de Site bezoekt vanuit een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke gegevens die verschillen van de toepasselijke wetten in het Verenigd Koninkrijk, draagt ​​u door uw voortgezette gebruik van de Site uw gegevens over naar het Verenigd Koninkrijk, en u gaat ermee akkoord dat uw gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in het Verenigd Koninkrijk.

DUUR EN BEËINDIGING

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de Site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE TE WEIGEREN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN), AAN WELKE PERSOON, OM WELKE REDEN DAN OOK. OM GEEN ENKELE REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERBOND IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE BEËINDIGEN OF UW ACCOUNT EN ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U HEBT GEPLAATST OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN.

Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde partij, zelfs als u namens de derde partij handelt. feest. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civielrechtelijke, strafrechtelijke en voorlopige schadevergoeding.

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om de site of een deel ervan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Site.

Wij kunnen niet garanderen dat de Site te allen tijde beschikbaar zal zijn. Het is mogelijk dat we hardware-, software- of andere problemen ervaren of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor om de Site op elk moment of om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, herzien, bijwerken, opschorten, stopzetten of anderszins aan te passen. U gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site tijdens een downtime of stopzetting van de Site. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als een verplichting voor ons om de Site te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de site worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Delaware die van toepassing zijn op overeenkomsten die zijn gesloten en volledig moeten worden uitgevoerd binnen de staat Delaware, zonder rekening te houden met de beginselen van conflicterend recht.

GESCHILLENBESLECHTING

Elke juridische actie van welke aard dan ook die door u of ons (gezamenlijk de “Partijen” en individueel een “Partij”) wordt aangespannen of vervolgd bij de staats- en federale rechtbanken in de VS, Delaware, en de Partijen stemmen hierbij in met , en doet afstand van alle verdedigingen van het ontbreken van persoonlijke jurisdictie en forum non conveniens met betrekking tot de locatie en jurisdictie in dergelijke staats- en federale rechtbanken. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen en de Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) zijn uitgesloten van deze gebruiksvoorwaarden.

CORRECTIES

Er kan informatie op de Site staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de informatie op de Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

VRIJWARING

DE SITE WORDT GELEVERD OP BASIS VAN AS-IS EN ZOALS BESCHIKBAAR. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITES DIE AAN DE SITE WORDEN GEKOPPELD EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN INHOUD EN MATERIALEN, ( 2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ELKE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DAARIN OPGESLAGEN, (4) ENIGE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VAN DE SITE, (5) ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE DIE DOOR EEN DERDE NAAR OF VIA DE SITE KUNNEN WORDEN OVERGEDRAGEN, EN/OF ( 6) FOUTEN OF OMISSIES IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE WORDT GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SITE. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID AAN VOOR ENIG PRODUCT OF DIENST DIE WORDT GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ENIGE GEHYPERLINKTE WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME WORDT VERMELD, EN WIJ ZULLEN GEEN EEN PARTIJ ZIJN VAN OF OP ENIGE WIJZE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA WELKE MEDIUM OF IN WELKE OMGEVING DAN OOK, DIENT U UW GEZONDHEID TE GEBRUIKEN EN VOORZICHTIG TE BENUTTEN WAAR PASSEND.

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, WAARONDER WINSTDERVING, INKOMSTENVERLIES, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONGEACHT HET TEGENOVERGESTELDE HIERIN VERMELDE, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U, VOOR WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT U, INDIEN VAN TOEPASSING, AAN ONS HEBT BETAALD GEDURENDE DE DRIE (3) MAANDEN PERIODE VOORAFGAAND AAN ENIGE OORZAAK . BEPAALDE WETTEN VAN DE AMERIKAANSE STAAT EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE TOE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

GEBRUIKERSGEGEVENS

We bewaren bepaalde gegevens die u naar de Site verzendt met als doel de prestaties van de Site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Site. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op activiteiten die u hebt ondernomen met behulp van de Site. U stemt ermee in dat wij jegens u niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht op actie tegen ons voortvloeiend uit dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de Site, het sturen van e-mails en het invullen van onlineformulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen, en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, mededelingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de Site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE GEGEVENS, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEID EN GEGEVENS VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE WORDEN GEÏNTEGREERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten onder wetten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in welk rechtsgebied dan ook die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische documenten vereisen, of voor betalingen of het verlenen van kredieten op een andere manier. dan elektronische middelen.

GEBRUIKERS EN INWONERS VAN CALIFORNIË

Als een klacht bij ons niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 of per telefoon. op (800) 952-5210 of (916) 445-1254.

GEMENGD

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op de Site of met betrekking tot de Site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, geldt niet als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor zover toegestaan ​​door de wet. Wij kunnen op elk moment een deel of al onze rechten en plichten aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt. Als wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of een deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele overige bepalingen. bepalingen. Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschapsrelatie tot stand gekomen tussen u en ons als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Site. U gaat ermee akkoord dat deze Gebruiksvoorwaarden niet tegen ons zullen worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat u ze heeft opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verdedigingen die u mogelijk heeft op basis van de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het gebrek aan ondertekening door de partijen hierbij om deze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Om een ​​klacht over de Site op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site, kunt u contact met ons opnemen via https://xxxsave.net/contacts/